با سریعترین و مطمئنترین تجربه شارژ، هم روز خود را تقویت کنید و هم تجربه شارژتان را ارتقا دهید.

با نیروگاه جیبی ما در هر زمان و هر مکان شارژ امنی را تجربه کنید. با تکنولوژی پیشرفته و عملکرد قدرتمند، میتوانید تلفن همراه، تبلت، دوربینهای دیجیتالی و سایر دستگاههای الکترونیکی خود را بیش از یکبار شارژ کنید و به آن‌ها انرژی دهید.

ارتباط قدرتمند و پایداری را بین دستگاههای الکترونیکی خود برقرار کنید. استفاده از تکنولوژی پیشرفته، انتقال دادهها  با سرعت بالا و بهصورت پایدار برای شما فراهم است.

با سریعترین و مطمئنترین تجربه شارژ، هم روز خود را تقویت کنید و هم تجربه شارژتان را ارتقا دهید.